להלן לוח הבחינות במועד חריג סמסטר א' תשע"ח בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

טופס בקשה למועד חריג נמצא באתר החוג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם –טפסים ונהלים - תואר ראשון,
ניתן להגיש את הטפסים למזכירות החוג לאחר פרסום ציוני מועדי ב' ועד לתאריך 8.3.18.

Menu