הלימודים לתואר ראשון (ב"א) בניהול ומדיניות בחינוך 316101-18-01

ועדת ב"א: ד"ר שירי לביא וד"ר אביהו שושנה

 

מטרת הלימודים

החינוך הנו מרכיב מרכזי בחברה בכלל, ובישראל בפרט. מטרת הלימודים הנה להקנות לבוגרים ידע והבנה לגבי ניהול ומנהיגות חינוכית, מדיניות והשלכותיה מערכות חינוך  (למשל, סגירת פערים חברתיים, נגישות ההשכלה לאוכלוסיות מגוונות וכד'). בתהליך הלימודים נחשפים הסטודנטים להבנת ההקשר החברתי- תרבותי של החינוך, לסדנאות, ולהתנסות מעשית רחבה בשדה החינוך עם דגש מיוחד על החינוך החברתי-בלתי פורמאלי. קורסי הלימוד הנם רב תחומיים וחושפים את הסטודנטים לידע חינוכי מתחומי החברה והרוח (פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה), ניהול ומנהיגות, ארגוני חינוך בלתי פורמאליים, ומדיניות במערכת החינוך הישראלית.

  • בנוסף, התואר מקנה לכל בוגר תעודת עובד חינוך בהתמחות חינוך חברתי-קהילתי, באישור משרד החינוך.

תעודה זו מוענקת בנוסף לתעודת הבוגר (ב"א) של החוג. תעודת עובד חינוך נדרשת כיום מכל מי שמעוניין לעבוד במסגרות החינוך בלתי-פורמאליות, במסלול החברתי-קהילתי ובמסלול של קידום נוער בסיכון. התעודה מאפשרת לבוגר להשתלב בעבודה בבתי נוער, מתנ"סים רשויות מקומיות, חברות עירוניות וכדומה. התעודה מקבילה לתעודת הוראה למורים.

תנאי קבלה

1. על-פי תנאי הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על-ידי החוג.

2. החוג שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמועמד/ת נתונים נוספים בכתב ובעל-פה.

הוראות כלליות

- סיום הרשמה לחוג 2.9.18.

- מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית יולי 2018, כולל עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.

- מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים 20.9.18.

- מועד אחרון לבחינות בגרות התקפות לסמסטר א שנה"ל תשע"ט הוא מועד חורף תשע"ח.

 

מבנה הלימודים

- הלימודים מתקיימים במסלול הדו-חוגי.

- ניתן ללמוד בשני חוגים השייכים לפקולטה לחינוך במקביל.

- על כל תלמידי התואר הראשון ללמוד 1 - 3 קורסים, בהיקף כולל של 6 נ"ז במסגרת לימודי

תכנית ההעשרה האוניברסיטאית "מדעי הרוח", שייכלל בסך הנקודות הנצבר לתואר.

במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך על התלמיד ללמוד לא יותר מ- 2 נ"ז מתוך מניין

הקורסים של "דרך הרוח" בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ויתרת הנקודות בחוג השני.

- על התלמיד לצבור 60 נקודות במשך שנות לימודיו.

- חובה לסיים את חובות האנגלית כשפה זרה על-מנת ללמוד קורסים בדרג 3.

- תלמיד שנכשל בקורס מדרג 2 או דרג 3 יוכל לחזור עליו פעם נוספת אחת בלבד.

- על התלמיד לכתוב עבודה סמינריונית אחת לבד, בשנה השלישית ללימודים.

 

תכנית ללימוד תעודת "עובד חינוך"  

הלימודים בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מקנים לכל בוגר תעודת עובד חינוך בהתמחות חינוך חברתי-קהילתי. תעודת עובד חינוך מוענקת למסיימים כנדרש את תכנית הלימודים בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, ומוענקת על-ידי המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך בפקולטה לחינוך. תעודה זו הינה באישור משרד החינוך והיא תוענק בנוסף לתעודת הבוגר (ב"א) של החוג.

תעודת עובד חינוך מאפשרת למעוניינים להכשיר עצמם כבעלי ידע פדגוגי לעבודה במסגרות החינוך החברתי הקהילתי/החינוך הבלתי-פורמאלי החוץ-בית-ספרי. בוגרי ההתמחות משתלבים בתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.

בהתאם להנחיות משרד החינוך בדבר הכשרת עובדי חינוך ושילובם במסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי, תכנית הלימודים בחוג כוללת תכנים עיוניים ומעשיים שתכליתם להכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחומי נוער וקהילה במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי (ראו תכנית הלימודים בחוג).

יש לציין שרישיון עובד חינוך יוענק לבעלי תעודת עובד חינוך בהתאם לתחום התמחותם, לאחר שיעברו בהצלחה תקופת התמחות של שנה אחת בשכר (סטאז'), בהיקף של שליש משרה לפחות (כמקובל בהכשרת עובדי הוראה). כמו כן הם ישתתפו בסדנת התמחות במוסד המכשיר. (ראו פרטים נוספים בחוזר מנכ''ל תשעא/6(ב), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011, באתר משרד החינוך (בחלון חדש):

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2011-6-2-8-2-19.htm

תכנית הלימודים יוצרת רצף פדגוגי והתנסותי עבור הסטודנטים בחוג לאורך שלוש שנות לימודיהם. העבודה המעשית תכלול חשיפה לסוגים שונים של מסגרות ותפקידים בתחומי נוער וקהילה, באמצעות תצפיות, ראיונות, קבוצות מיקוד, ושולחנות עגולים. כמו כן, העבודה המעשית תכיל תכנון והפעלה של פרויקט/מיזם חינוכי בנושא הקשור בנוער. בשנה א' הלימודים העיוניים יתמקדו בלימודי מבוא, לרבות מבוא בחינוך הבלתי-פורמאלי והתנסות מעשית בשדה שתכליתה הכרת מסגרות שונות בחינוך הבלתי-פורמאלי. בשנה ב', הלימודים מתמקדים בסוגיות ספציפיות בחינוך הבלתי-פורמאלי, לרבות מנהיגות נוער, עבודה קבוצתית, מדיניות חינוכית ומתודות בחינוך הבלתי פורמאלי. העבודה המעשית בשנה זו תתמקד בהכרת מגוון התפקידים בחינוך הבלתי-פורמאלי. בשנה ג', הלימודים העיוניים יעסקו בחקר שדה החינוך הבלתי-פורמאלי, תוך הדגשת היבטים ערכיים וביקורתיים בעבודה בקהילה ועם בני נוער. בשנה זו, הסטודנטים יזכו לעבודה מעשית מורחבת שבמהלכה הם ישתבצו במחלקות ואגפי נוער, מתנ"סים, וארגוני חברה אזרחית. בשנה זו, הסטודנטים יתכננו ויפעילו מיזם חינוכי לבני הנוער בקהילה.

 

העבודה המעשית בשדה מלווה בסדנאות על מנת לעבד את ההתנסות ולקשור אותה ללימודים העיוניים, כפי שמפורט להלן:

פירוט הסדנאות המלוות את העבודה המעשית לפי שנים

שנה

עבודה מעשית

סוג

היקף שעות שבועיות

א'

הכרת מסגרות בחינוך החברתי, קהילתי והבלתי- פורמאלי

סדנה

2

ב'

ניהול פרויקטים עם בני נוער ובקהילה: תפקידים ואתגרים

סדנה

2

ג'

הקליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך

סדנה

4

 

מיומנויות מחשב

סטודנטים ידרשו להוכיח קיומן של מיומנויות שימוש בסיסיות במחשב ובאינטרנט (הכרת המחשב, תוכנות האופיס, שימוש באינטרנט). לשם כך הוקם מערך של מיון והדרכה באמצעות קורס מתוקשב, הנתמך על-ידי מחלקת המיחשוב של הפקולטה לחינוך. הסטודנטים מתבקשים להירשם לקורס המתוקשב של סמסטר א' - קורס "מיומנויות מחשב" שמספרו 316.1661. ההרשמה היא באופן עצמאי על-ידי הסטודנטים. הקורס הוא חובה וייפתח במערכת המודל (http://online.haifa.ac.il בחלון חדש) סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

הסטודנטים ידרשו ללמוד באופן עצמאי חמש יחידות לימוד ולבצע חמש מטלות חובה (קורס וירטואלי ללא נוכחות בכיתה). בסיומו של הקורס, בסוף סמסטר א', יתקיים מבחן בכיתות המחשבים בבניין חינוך. עמידה בציון סופי משוכלל 70 ומעלה של כל הקורס (מטלות ומבחן) הינה תנאי מעבר לשנה ב' - לא ייערכו מבחנים נוספים.

מידע על הקורס ועל המבחן יפורסם באתר הפקולטה (http://www.edu.haifa.ac.il) או במערכת המודל (http://online.haifa.ac.il בחלון חדש). יש לעקוב אחר ההודעות השוטפות המתפרסמות בלוח המודעות באתר.

למעוניינים בתכנית הדרכה וסיוע מטעם דיקנאט הסטודנטים, שנערכת לפני תחילת הלימודים, ניתן לפנות בטלפון: 04-8249964.

 

מפגש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

הסטודנטים ייקחו חלק במפגש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אשר מתקיים פעם בשנה.

ההשתתפות במפגש החוג בכל אחת משלוש שנות הלימוד מחייבת ומהווה תנאי לקבלת התואר.

 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

1. ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.

2. ציון 75 לפחות בממוצע של כל הקורסים בשנה א', כתנאי מעבר לשנה ב'.

3. 23 נקודות בשנה א'.

4. למידה בקורסים בדרג 2 ודרג 3 מותנית במעבר כל הקורסים של שנה א' (דרג 1).

5. ניתן לחזור על קורס מדרג 1 פעם אחת בלבד.

6. לגבי תלמיד/ה שנה א' שלומד/ת קורסים בדרג 2, במקום קורס חובה שקיבל/ה עליו פטור, יחולו כל תנאי המעבר לשנה ב'.

7. עמידה בחובות הקורס "מיומנויות מחשב".

 

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

1. למידה בקורסים בדרג 3 מותנית בסיום חובות אנגלית (מתקדמים 2).

2. קבלת ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.

3. ציון 70 לפחות בממוצע של כל הקורסים בשנה ב'.

4. ניתן לחזור על קורס מדרג 2 או דרג 3 פעם אחת בלבד.

5. אנגלית כשפה זרה: סיום חובות האנגלית הוא תנאי כניסה לכל הקורסים מדרג 3, ולקורסי החובה 316.2026 "קליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך" - חלק א', ו- 316.2027 "קליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך" - חלק ב' (קורס המשך ל- 316.2026).

 

תנאי סיום הלימודים בחוג

1. על התלמידים לצבור 60 נקודות זכות בכל אחד מן החוגים במשך שנות לימודיהם.

2. תלמידים לתואר ראשון ילמדו לא יותר מ- 2 נ"ז מתוך מנין הקורסים של "דרך הרוח" במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך (ראה סעיף לימודי "דרך הרוח").

3. ציון עובר של 60 לפחות בכל הקורסים של לימודי התואר הראשון.

 

תכניות לימודים מיוחדות

מסלול מואץ למ"א 316240-18-01

מסלול זה מיועד למספר מצומצם מבין התלמידים המצטיינים בשנה ב', שיוכלו בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון להתחיל את לימודי המ"א בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

תכנית הלימודים תיקבע בתאום עם יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים על תכנית זו בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים בסעיף 9.3 ובמזכירות החוג.

 

תוכנית "אפיק מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימוד מקבץ קורסים, לעבור לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה.

לקבלת עלון מידע מודפס ניתן לפנות אל מוקד הפניות בטלפון: 09-7782222 או בדואר אלקטרוני infodesk@openu.ac.il או בתיבה קולית: 09-7780881

כמו כן, ניתן לקבל מידע במזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך: טלפון - 04-8249067

מידע על אפיק המעבר ניתן למצוא בקישור (בחלון חדש): http://www.openu.ac.il/afik

 

 

לימודי "דרך הרוח"

על כל תלמידי התואר הראשון ללמוד 1-3 קורסים, בהיקף כולל של 6 נ"ז במסגרת לימודי תכנית ההעשרה האוניברסיטאית "דרך הרוח ". הרישום יתבצע תחת תוכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי. ניתן ללמוד בתכנית ההעשרה בכל אחת משנות הלימוד לתואר וסיום הלימודים בתכנית הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

רשימת הקורסים ופרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא באתר (בחלון חדש): http://woh.haifa.ac.il

במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך על התלמיד ללמוד לא יותר מ- 2 נ"ז מתוך מנין הקורסים של "דרך הרוח" בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ויתרת הנקודות בחוג השני.

משך הלימודים

שלוש שנים (6 סמסטרים).

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך שנה א', שנה"ל תשע"ט לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך שנה ב', שנה"ל תשע"ט לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך שנה ג', שנה"ל תשע"ט לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת תואר ראשון בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - קורסי בחירה, שנה"ל תשע"ט לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu