יו"ר וועדה ללימודים מתקדמים: פרופ׳ דני בן-צבי

 

המסמך שלהלן בא להשלים את תקנון לימודי הדוקטורט האוניברסיטאי שאותו ניתן למצוא בכתובת האינטרנט:
http://graduate.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=21&lang=he .

 

מטרת הלימודים ומהותם

התוכנית מיועדת לבעלי תואר שני (מ"א, או תואר מקביל) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, במסלול עם כתיבת תזה (עבודת גמר מחקרית).

קהל היעד הם העוסקים בנושאי חינוך מתמטי או בתחומים קרובים: מורים למתמטיקה בכל רמות מערכת החינוך, מפתחי תוכניות וסביבות למידה, עוסקים בהוראת מתמטיקה במסגרת החינוך המיוחד ולקויות למידה. קהל יעד נוסף הוא בין אלו העוסקים במתמטיקה והם בעלי תואר במתמטיקה או במדעי המחשב, אשר מתעניינים בהרחבת תחום המחקר שלהם לחינוך מתמטי. סטודנטים בעלי תואר שני בתחומים אחרים (כמו מדעים מדויקים אחרים, הנדסה, פסיכולוגיה קוגניטיבית), אשר יעמדו בתנאי הקבלה, יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת ועדת הדוקטורט.

 

תוכנית הלימודים

מסלול רגיל

משך הלימודים הינו כארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל הסטודנט (כולל חופשת הסמסטר/קיץ) וניתן להאריכו במידת הצורך וההצדקה. במהלך הלימודים בשלב א' יידרש הסטודנט להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית לתלמידי מחקר ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

שלב מחקר ב': עם אישור הצעת המחקר, על ידי הגורמים המוסמכים לכך, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש הסטודנט להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור.

גם שלב זה ניתן להארכה, לפי מידת הצורך וההצדקה.

כל תכתובת של הסטודנט עם החוג בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעת המנחה ובאישורו בכתב.

במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד/ה ללמוד שלושה קורסים לפחות, מתוכם אחד חובה בשלב א': "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח", בו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים. הקורס יינתן בשתי קבוצות:

1.ב.319.5600 מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח

2.ב.319.5600 מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח

1.א.317.5000 "איך מאמר נולד: כתיבת מאמרים באנגלית". (קורס בחירה לתלמידי דוקטורט המבקשים לפתח יכולת בכתיבה אקדמית באנגלית. לקורס יתקבלו דוקטורנטים בשלב ב' שיש להם כבר חומר מחקרי לפרסום. מספר המשתתפים לא יעלה על עשרה.

תנאי קבלה ונהלי דוקטורט בחוג לחינוך מתמטי יהיו בהתאם לתקנון התואר השלישי של אוניברסיטת חיפה. להלן נהלים ייחודיים לחוג לחינוך מתמטי.

מסלול רגיל

בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחוג לחינוך מתמטי תתקבלנה רק מסטודנטים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של 86 לפחות, וציון של 86 לפחות בעבודת התיזה למ"א.

בקשת קבלה ללימודים חייבת לכלול אישור בכתב של הסכמת איש סגל בכיר של החוג לחינוך מתמטי להנחות את עבודת הדוקטור, הצעה קצרה של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע המאושרת על ידי המנחה המיועד, ותוכנית לימודים מומלצת המאושרת על-ידי המנחה המיועד.

את פרטי המנחים ותחומי ההנחיה שלהם ניתן למצוא באתר החוג לחינוך מתמטי.

מועמד המבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי בתחום החינוך המתמטי, מתבקש להעביר למזכירות החוג ארבע תיקיות הכוללות, כל אחת מהן, את המסמכים הבאים:

· צילום גליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות

· קורות חיים בעברית ובאנגלית

· טופס הסכמה של מנחה להדריך את העבודה

· מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו

· הצעת מחקר ראשונית חתומה על ידי המנחה המיועד בהיקף של 3-4 עמודים המציגה את רקע ותכנית המחקר

· תקציר נושא המחקר באנגלית בהיקף של כחצי עמוד

· צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית (תזה)

· שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה). רצוי כי הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

מסלול ישיר
מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

לימודי השלמה (מחקר מקדים)

מועמד המבקש להירשם להשלמה למסלול לימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר מחקרית, חייב למלא את התנאים הבאים:

· להיות בעל ציון סופי 90 בלימודי תואר שני.

· ימציא אישור בכתב ממנחה, אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית ושבהנחייתו ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תזה).

· במידת הצורך יעמוד בתכנית הלימודים, אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול זה הינו שנה אחת בלבד.

סיום הלימודים במסלול אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

 

מלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגות ותמיכות לתלמידי התואר השלישי. לפרטים, יש לפנות למדור מלגות ברשות ללימודים מתקדמים. בנוסף, תלמידי מחקר רשאים להגיש בקשות למענקי מחקר מקרנות שונות, בארץ ובחו"ל. באוניברסיטה רשימה

 

הצעת מחקר לתואר שלישי המוגשת על ידי מועמד לדוקטורט בחוג לחינוך מתמטי

מבנה הצעת הדוקטורט

עד 30 עמודים (לא כולל רפרנט ומסמכים)

1. שם העבודה (בעברית ובאנגלית), שם המועמד, שם המנחה ותאריך ההגשה

2. מטרות המחקר, הסברן והנמקתן

3. תיאור ראשוני של הרקע התיאורטי המהווה את הבסיס עליו יישען המחקר המוצע וממנו נבעו שאלות המחקר. הרקע צריך לכלול

3.1 גישות תיאורטיות הרווחות בתחום הרלוונטי.

3.2 סקר מחקרים מרכזיים ועדכניים בתחום

4 תיאור ראשוני של דרך ביצוע המחקר

4.1 שאלת המחקר הכללי והשערת המחקר

4.2 מערך המחקר כולל משתתפיו ואופן איסוף נתונים

4.3 דרכי ניתוח הנתונים והשאלות הספציפיות שינחו ניתוח זה (אופציונאלי)

5 היבטים אתיים

6. ביבליוגרפיה

7. אישור המנחה (על המנחה לחתום על קדם ההצעה ובכך לאשר את הסכמתו לתוכנה)

 

היקף קדם ההצעה

עד 1500 מלים, לא כולל ביבליוגרפיה (כ – 3-4 עמודים של טקסט בגופן 12 נק' , ברווח של 1.5, שוליים של 2.5 ס"מ בכל צד).

 לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג לחינוך מתמטי

לצפייה בשנתון תואר שלישי תשע״ח בחוג לחינוך מתמטי לחץ כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

הסמינר ה-11 לסטודנטים/יות לתואר שלישי בהוראת המתמטיקה, הטכנולוגיה והמדעים

Menu