תמונה

שם הסטודנט

מנחה

נושא עבודת הדוקטורט בעברית

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית

מייל

  יפה חן  פרופ' מיה בניש ויסמן וד"ר מוטי בניטה תפקיד המורים בעיצוב ערכי התלמידים והתנהגותם: בחינת הקשר בין פרקטיקות הוראה, הפנמת ערכים והתנהגות חברתית בכיתה The role of teachers in shaping students' values and behavior Examining the relationship between teaching practices, internalization of values and social behavior in the classroom yaffahrk@gmail.com
  וייסברגר יפעת יאיר זיו איכות ואמון ביחסי הורה-גננת, יחסי הורה-ילד, ויחסי גננת-ילד: הקשר לעיבוד מידע חברתי, תפיסה עצמית, התנהגות למידה, והסתגלותו של הילד בגן חובה Quality and trust in the parent-teacher relations, parent-child relations, and teacher-child relations: Association with children's social information processing, self-perception, learning behavior, and adjustment in kindergarten ifatweisber@gmail.com

 יפעת גביש

גביש יפעת

מיה בניש ויסמן

ליאת גולדפרב

הקשר בין שינוי ערכים והתנהגות חברתית: קשב וגנטיקה כגורמים ממתנים

the relation between values and prosocial behavior: the role of cognitive process and genetics

ifatg73@gmail.com

 יזיד גנאים

גנאים יזיד

יאיר זיו

הקשר בין תפיסת ההורים את הסכסוך היהודי-ערבי לתפיסות הסטריאוטיפיות, יכולת עיבוד המידע החברתי, וההסתגלות החברתית של ילדיהם בגן ובתחילת בית הספר

The relationships between parents' perceptions of the Jewish-Arab conflict and their children's stereotypical perceptions, social information processing patterns, and social adjustment in preschool

yazeed80@gmail.com

 

סופרי ענבר

יאיר זיו

תגובותיהם של ילדי גן לסיפור על בושה: הקשר לזמינות רגשית, עיבוד מידע חברתי והתנהגות חברתית

Preschool children's responses to a story about shame: associations with dyadic emotional availability, social information processing and social behavior

isofri@walla.co.il

 

פלדחי עינת

דנה אמיר

שלושה היבטים של שפת האמונה הפסיכואנליטית

Three Facets of Faith discourse in Psychanalytic Thinking

einatfz@gmail.com

פנינה קפון סוחצקי

קפון סוחצקי פנינה

רחל סגינר

אכילה לא תקינה ומטרימיה בקרב נערות הרוקדות בלט ושתי קבוצות ביקורת: מודל רב משתני

Disordered eating and its antecedents among ballet student adolescent girls and two control groups: A Multiple-step Model

pninacapon@gmail.com

לייה נאור 

נאור ליה

עפרה מייזלס

מודל לתרפיה בטבע

In search of a model for Nature Therapy: The facilitated Process of Positive Change and Growth Occurring in Nature

leahnaor@gmail.com

 

פולטורק משה

יאיר זיו

אריה קיזל

מאפיינים פסיכולוגיים, רגשיים, וחברתיים של חברות הצוות בגן: הקשר לאיכות הדיאלוג הבין-אישי והחינוכי בין נשות הצוות בגן ולאקלים הגן

Psychological, emotional, and social characteristics of Kindergarten Teachers: Associations with Interpersonal and Pedagogical Dialogue and Classroom Climate

moshepoltorak2@gmail.com

 מירית חייבי

חייבי ברק מירית

אביהו שושנה

אתנוגרפיות של חינוך, מעמד וסובייקטיביות בבתי ספר מקצועיים

Ethnographies of Education, Class, and Subjectivity in Vocational Schools

mirithaybibarak@gmail.com

 

אליזרוב עינת

יאיר זיו

מיה בניש ויסמן

הקשרים בין ערכים והתנהגות חברתית אצל ילדי גן: תפקיד מנגנון עיבוד המידע החברתי כמתווך

The Associations among Values and Social Behavior in Preschool Children: The Mediating Role of Social Information Processing

natushe2@gmail.com

 נגם בראנסה

בראנסה נגם

מירי שרף

מאפיינים קוגניטיביים ורגשיים וייצוגי הורות של הורים ערבים לילדים  עם ASD, ותרומתם לאפקטיביות של תכנית התערבות קצרת-מועד לשינוי תבניות חשיבה, וקידום צמיחה פוסט-טראומטית

Cognitive and emotional characteristics and parental representations of Arab parents of children with ASD: their contribution to the effectiveness of short-term intervention on mindset change and promotion of post-traumatic growth

nagham.baransi@gmail.com

 סוהה דעו

דאו סוהה

מירי שרף

הקשר בין חשיפה למודלים בסביבה ובין עמדות מיניות ומגדריות בקרב מתבגרים ערבים ויהודים

The relation between exposure to models in the surroundings and sexual and gender attitudes among Arab and Jewish adolescents

dawsuha@gmail.com

 רועי חיון

חיון רועי

הדס ויסמן

העברה נגדית והדהוד השואה בפסיכותרפיה: פסיכותרפיסטים בני הדור השני לשואה המטפלים במטופלים בני הדור השני לשואה

Echoes of the Holocaust and countertransference: Second generation to the Holocaust psychotherapists treating second generation patients

roihayon@gmail.com

 סביון אור

אור סביון

עפרה מייזלס

שירי לביא

ללמד את מי שאתה: השפעת מיומנויות חברתיות-רגשיות של המורה על אותן מיומנויות אצל התלמידים

Teaching who you are: Teacher's socio-emotional competencies effect on students' socio-emotional competencies

orsavyon@gmail.com

 

פריימן עמיר

עפרה מייזלס

חיים מוארים: מחקר פנומנולוגי של דמויות מופת רוחניות

Living Transcendence - Phenomenological study of Spiritual Exemplars

amirf@amirfreimann.com

 

שלמה מוריה

הדס ויסמן

היות חרדי ופסיכותרפיסט - הילכו יחדיו? תהליכי הכשרה והתפתחות של פסיכותרפיסטים חרדיים

Being Haredi and a psychotherapist-do they go together? A Study of the training and development of Haredi psychotherapists

moriyashlomo@gmail.com

 

חאטום איאד

הדס ויסמן

מאפייני המטפל וקומפטנטיות רב-תרבותיות בפסיכותרפיה, כמנבאים ברית טיפולית ותוצאות טיפול בדיאדה טיפולית בין-תרבותית (מטפל יהודי-מטופל ערבי) לעומת דיאדה מאותה תרבות

Therapist characteristics and multicultural competencies as predictors of therapeutic alliance and outcome in multicultural psychotherapy dyads (Jewish therapist-Arab client) compared to same-culture dyads

eyad.hatoom@gmail.com

 ליאת צוקר

צוקר ליאת

עפרה מייזלס

מריאנה רוח מדבר

"חשיבה הכרתית" של ימימה אביטל: השתמעויות לתיאוריה פסיכותרפויטית

"Conscious Thinking" by Yemima Avital:Implications for psychotherapeutic theory

liat.zucker@gmail.com

 דניה זקס

זקס דניה

שרונה ט. לוי

הסברים של מערכות מורכבות: התפתחות ולמידה

Explanations of Complex Systems: Development and Learning

dania.sacks@gmail.com

חנית אוחנה 

אוחנה חנית

ענת שר

היבטים פסיכולוגיים וביולוגיים בקצב ההתבגרות המינית

Psychological and biological markers of pubertal maturation

hanit87@gmail.com

מיה לויט 

לויט פרנק מיה

אביהו שושנה

מעמד, מוביליות חברתית וזכרונות מוקדמים

Social class, upward mobility and early recollections

mialefr@gmail.com

 ליאור בייצר

בייצר ליאור

מיה בניש ויסמן

אביהו שושנה

הקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבין גורמים אישיותיים, רגשיים וחברתיים בקרב מתבגרים

The relation between socioeconomic status and personality, emotional and social factors among adolescents

liorbaicher@gmail.com

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu