נורית נוביס דויטשד"ר נורית נוביס-דויטש הצטרפה לסגל הבכיר של החוג ללמידה, הוראה והדרכה במשרה מלאה.

ברוכה הבאה נורית לחוג: אנו מאחלים לך קליטה מהירה בקהילת החוג, שתמצאי בנו בית אקדמי פורה - שבו תוכלי לפרוח ולהגשים את חלומותיך האקדמיים!

ונאחל לכולנו: שנדע להנות ולהתברך בכישרונותיך!

Dr. Nurit Novis-Deutsch

Short Bio

Dr. Novis-Deutsch is a social psychologist who conducts research in the fields of psychology of religion, values and moral psychology and cross-cultural studies. She completed her BA in psychology and Jewish philosophy, her MA in clinical psychology and her PhD in psychology at Hebrew University in Jerusalem (as well as a second MA in Jewish philosophy at the Schechter Institute) and then spent 2.5 years of postdoctoral research at UC Berkeley in California, first as a Fulbright scholar and then as a Goldman Visiting Professor, at Berkeley's Center for Human Development.

Dr. Novis-Deutsch has been testing some of psychology of religion’s cutting-edge theories in the context of Israeli society, including religious pluralism, the meaning-making paradigm, God concept research and religious fundamentalism. As her main endeavor, she has been developing a theory of both/and reasoning an pluralism in relation to religiosity.

Dr. Novis-Deutsch is a co-investigator in the YARG project (Young Adults and Religion in Global perspective), which explores the religious subjectivities and values of 5000 young adults across 13 countries. She also runs a multi-national research project on Holocaust memory in Europe under the auspices of the Strochlitz Center for Holocaust Research where she is testing, among others, a measurement tool she devised for assessing profiles of Holocaust education attitudes among teachers.

Dr. Novis-Deutsch has won grants for her pluralism research and for a study on the retention of Ultra-Orthodox students in higher education. She has extensive teaching experience and developed 12 academic courses on different topics for undergraduate and graduate students, ranging from the psychology of religion, cultural psychology, moral psychology and adult development to Holocaust education, Jewish education and Israeli identity, which she has taught at the Hebrew University in Jerusalem, UC Berkeley in California and currently at the University of Haifa.

She has been an invited guest speaker in academic centers in Washington, Arizona, Cambridge UK, Japan, Finland and Switzerland, and has presented papers in dozens of international academic conferences. Her research has been featured on TV, radio and newspapers and she has authored over 30 papers, book chapters and educational programs.  

 

מענקי מחקר חדשים של ד"ר נורית נוביס-דויטש

חרדים באקדמיה: בין נשירה לתקווה

ד"ר אסנת רובין, ד"ר נורית נוביס-דויטש וד"ר לטם פרי-חזן

המימון בסך 100,000 ₪ ניתן מטעם קרן אדמונד דה רוטשילד למשך שנה אחת.

תקציר המחקר

בשני העשורים האחרונים חל גידול של מאות אחוזים במספר הסטודנטים החרדים הלומדים באקדמיה, אולם לאחרונה החלו מצטברים נתונים אודות היקפי נשירה גדולים בקרב אוכלוסייה זו. למשל, גברים חרדים נושרים מהלימודים בהיקף של 48% בהשוואה לשיעור נשירה של 24% באוכלוסיה החילונית (רגב, 2016). התופעה הוסברה עד עתה כנובעת מן הפער בין דרישות הסף הנמוכות לחרדים לבין הדרישות הגבוהות בלימודים עצמם, אולם זוהי תמונה חלקית, שאינה מסבירה את השונות בקרב נושרים ונושרות חרדים. במחקר הנוכחי נבקש להשמיע את קולם של הנושרים עצמם וללמוד על התופעה מתוך נרטיבים אלו.

מטרות המחקר הן לאפיין את אוכלוסיית החרדים הנושרים מלימודים אקדמיים, לזהות בתוכה תת-קבוצות, במידה וישנן, הנבדלות במאפייניהן וצרכיהן, ולהציע תכנית התערבות לצמצום נשירה ומדדים להערכתן בהתבסס על גורמים שמזרזים ומעכבים נשירה מן האקדמיה בחברה החרדית. מחקר פיילוט שערכנו לקראת מחקר זה העלה שיש מזרזי נשירה ייחודיים לחברה החרדית כמו מתח פנים-חרדי סביב השתלבות בחברה הישראלית וקונפליקטים זהותיים וערכיים המוצפים במהלך הלימודים, וארבעה מעכבי נשירה כגון הון השכלתי-תורני והזדמנות לנשים להשתלב חלקית בעולם הלימוד הסגור בפניהן. במחקר, נבקש להעמיק במזרזי נשירה ובמעכביה, נתונים חשובים החסרים היום למקבלי ההחלטות בתחום. המחקר יהיה משולב איכותני-כמותני, והוא יכלול 35 ראיונות ושאלון שייבנה על סמך ראיונות אלו ויופץ ל- 250 נושרים ונושרות, תוך הקפדה על מתן ייצוג למשתנים ששונותם נמצאה משמעותית בשלב האיכותני של המחקר.

 

חושבים פלורליזם: טיפוח חשיבת "גם וגם"

ד"ר נורית נוביס-דויטש וד"ר אסנת רובין.

המימון בסך 40,000 ₪ לשנה מטעם מכון מופ"ת ניתן לשנתיים.

תקציר:

פלורליזם הינו ההכרה בערכם החיובי של ריבוי, מורכבות ושונות. אחד ממרכיבי החשיבה הפלורליסטית הינו סגנון קוגניטיבי המכונה "חשיבת גם וגם", אשר מזהה ערך ומשמעות בפרספקטיבות, אמונות וערכים מרובים, גם כאלו המנוגדים זה לזה. במחקר זה נבחן את מאפייני חשיבת ה'גם וגם' ((Both/And Reasoning – BAR של בני נוער יהודים דתיים, מסורתיים וחילוניים בישראל בעזרת כלי מדידה שפיתחנו בשם "שאלון מטה הקסם" אשר מאפשר למדוד חשיבה מסוג זה בתחומי הכלה שונים, מעמדות אישיות, עבור בקונבנציות וערכים, ועד לשיפוט מוסרי. נשתמש בשאלון מטה הקסם על מנת להעריך את התוצרים של התערבות חינוכית שפיתחנו להעצמת חשיבת "גם וגם" במגוון מצבים חברתיים. בעוד התערבויות חינוכיות קיימות נועדו בעיקר לצמצם דעות קדומות וגזענות (עמדה שלילית כלפי קבוצות של 'אחרים'), נועדה ההתערבות החינוכית המוצעת להעצים חשיבה פלורליסטית (עמדה חיובית כלפי שונות). תוכנית ההתערבות שפיתחנו הינה הכשרה קוגניטיבית המתמקדת בשלושה רכיבים של חשיבת "גם וגם": מורכבות קוגניטיבית, לקיחת פרספקטיבות מרובות ותפיסת מורכבות-עצמית. ההתערבות תתבצע בקרב תלמידי חטיבת הביניים בבתי ספר ממלכתיים ומממלכתיים-דתיים ובעזרת בחינתה במערך ניסויי אנו מקוות להציע שיטה מהימנה ויעילה לאמן תלמידים לחשיבה פלורליסטית ללא קשר לעמדותיהם האידיאולוגיות, ובכך לסלול דרך לדו-קיום בר קיימא.

כריכת הספרהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ אדיר כהן לרגל צאת ספר שיריו השני,כריכת הספר ״ממשיך להיכתב״ הכולל את מיטב שירתו בשנים האחרונות.
השירים זכו לשורה ארוכה של התייחסויות של סופרים, משוררים, מבקרים, פסיכולוגים ומטפלים.
פרופ׳ אדיר כהן משורר ומספר, ממייסדי הביבליותרפיה בישראל ובעולם, מטפח הכתיבהתראפיה והטיפול הפילוסופי. שימש כדיקן הפקולטה לחינוך וכראש החוג לחינוך באוניברסיטת חיפה ובמוסדות אקדמיים נוספים.


ערב עיון לכבוד צאת הספר יתקיים בבית הסופר, רח׳ אליעזר קפלן 6 תל אביב בתאריך 10.1.19

התכנסות בשעה 19:30, תחילת האירוע בשעה 20:00

הכניסה חופשית


מספר שורות מתוך הספר:

כשגרונו נחנק,
נשם נשימות עמוקות בעיניו;
כשפעימות ליבו נחלשו,
תזמרת עלומה ניגנה באזניו;
כששערו הלבן
ליטף את שערה השחר,
נגהה הלה כסופה;
כשעיניו רחצו בתכלת עיניה,
ראה עורונו לעומק הים;
כשנשק שפתיה,
מעינות עדן גן בשפתיו;
כשחבק גופה,
נענתה הכמיהה לא תתם,
נפתחו שערים;
וידע בטרם הנעל שער
כי לו היה פתוח השער
ואתה מתר לשומר הסף
למחות חיוך משפתיו,
לנופף לקפקא ולומר לו כי נצח
ואז לנעל את השער.

הספר יצא לאור בהוצאת אמציה 2018

שלושת החוקריםהפקולטה לחנוך מברכת את פרופ' סלים אבו רביע מהחוג לחינוך מיוחד ואת ד"ר יאיר זיו ופרופ' מירי שרף מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם, על זכייתם במענק מחקר של משרד החינוך על הצעתם:
"הדרך לשינוי - הערכה ועיצוב של תכניות התערבות לקידום תפקודם הרגשי-חברתי והאקדמי של ילדים בגיל הרך בחברה הבדואית: מיקוד בהורה, מיקוד בגננת, או תכנית התערבות משולבת".

מאחלים לכם עבודה פורייה, מהנה ותובנות מרתקות וחשובות.

רותם ינוןהפקולטה לחינוך מברכת את הדוקטורנטים  אופיר שפר ורותם קפלן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך על זכייתם במלגה ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019 (במסגרת תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך", אשר הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך).

הדוקטורנטית אופיר שפר מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מונחית ע״י פרופ׳ קלרה סבג וד"ר אורן גולן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

"מנהיגות נערות בתנועות הנוער בישראל"


הדוקטורנט רותם קפלן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מונחה ע״י ד"ר דבי גולדן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך וד"ר אריה קיזל מהחוג להוראה, למידה והדרכה

המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

"אפשרויות קיומו של דיאלוג במוסד חינוכי: מחקר אתנוגרפי"

שלושת המרצות הפקולטה לחינוך מברכת את שלוש חברות הסגל, פרופ' תמי קציר, ד"ר שלי שאול וד"ר אורלי ליפקה, מהחוג ללקויות למידה על זכייתן במענק מחקר מטעם משרד החינוך בנושא: השפעת תהליכי התערבות מוקדמת על רכישת הקריאה.

מאחלים לכן עבודה פורייה, מהנה ותובנות מרתקות וחשובות.

יישר כוח!
חנן אלכסנדרברכות חמות לפרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הפקולטה לחינוך, על בחירתו לתפקיד סגן הנשיא ונשיא המיועד (President Elect and Program Chair)  של האגודה לחקר החינוך הדתי (Religious Education Association) שהוא הארגון הוותיק והמוביל בתחום. ה-REA נוסד ב 1903 ע''י וויליאם ריינר הרפר, הנשיא הראשון של אוניברסיטת שיקגו, בשיתוף עם הפילוסוף האמרקני הידוע ג'ון דווי. בנוסף לארגון כנס בינלאומי כל שנה, האגודה מוציאה לאור ביחד עם המו״ל Routledge-Taylor and Francis את כתב העת Religious Education, שהוא מדורג ברבעון העליון בחקר הדתות במשך שנים רבות על ידי המדד Scimago-Scopus. כמו כן, היא מוציאה לאור ביחד עם המו״ל Wipf and Stock Publishers, את סידרת הספרים Horizons in Religious Education ומעניק את הפרס ע''ש הרפר בחינוך דתי שהוא האות הבינלאומי היוקרתי ביותר בתחום. חתני וכלות הפרס כוללים וכוללות בין היתר: מרשל מקלואן (1973), אלי וויזל (1975), מרגרט מיד (1977), פאולו ואלזה פרירי (1983), מרטין מרטי (1994), ג'יימס פאולר (2009), ופרקר פלמר (2010).
לאחר שנה בתפקיד נשיא נבחר (מיועד), חנן יעלה בשנה"ל תש"פ להיות נשיא האגודה.  

יישר כוח ועשייה ברוכה.
לטם פרי חזןהפקולטה לחנוך מברכת את ד"ר לטם פרי חזן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, על בחירתה לתפקיד ראש המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטה.

מאחלים לה הצלחה רבה ועשייה ברוכה.
ד״ר יפית גבאיברכות חמות לד"ר יפית גבאי, מהחוג לחינוך מיוחד וממרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה, על זכייתה בגרנט פסיכוביולוגיה, בשיתוף עם ד"ר אבי מנדלסון, מהחוג לנוירוביולוגיה, בנושא:
Exploring the role of feedback timing on acquisition and consolidation of procedural learning in ADHD

יישר כוח והמשך עשייה ברוכה!

תמונה ממפגש הסמינרהמגמה לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה בראשות ד"ר אריה קיזל קיימה סמינר אקדמי משותף בנושא למידה רב תרבותית במערכת החינוך הישראלי בשותפות עם התכנית לתואר שני באוניברסיטת וורצבורג שגרמניה. סמינר אקדמי זה נערך כחלק משיתוף פעולה שנחתם בשנה שעברה בין אוניברסיטת חיפה לבין אוניברסיטת וורצבורג. לקראת סמינר בארץ זומן ד"ר קיזל לשמש מרצה אורח בגרמניה ובמהלך שהותו לימד את הסטודנטיות הגרמניות אודות מערכת החינוך הישראלית, הגיוון שלה במגזרים השונים והסוגיות שעומדות בימים אלה במרכז העיסוק שלה והמחלוקות סביבה.
הסמינר האקדמי בישראל כלל סיורים בבתי ספר ישראלים תוך התמקדות על הגיוון הרב תרבותי, על ההוראה בשפות שונות ועל הממדים השונים המוענקים לחינוך הדתי או התרבותי בכל אחת ממסגרות החינוך. הסטודנטיות סיירו בין היתר בבית הספר סנט ג'ון בואדי ניסנאס בחיפה, בבית הספר התיכון "רעות לאומנויות" בחיפה, בחטיבת הביניים ע"ש כופתאן חלבי בדלית אל-כרמל ובמרכז החינוך ליאו בק בחיפה. בכל אחד מבתי הספר שמעו התלמידים הרצאות ממנהלי בתי הספר, מורים ונפגשו לשיחות עם תלמידות ותלמידים.
בבית הספר סנט ג'ון צפו הסטודנטיות בהתכנסות בוקר בכנסיית בית הספר ונחשפו לתוכנית הלימודים המיוחדת בתחום מיומנויות למידה וחינוך לשלום ולסובלנות תוך הבנת המרקם הרב תרבותי (הנוצרי והמוסלמי) של תלמידי בית הספר. בבית הספר "רעות לאומנויות" התקיימה למידה סביב תוכנית הלימודים הייחודית במגמות האומנות הייחודיות לבתי הספר ובהן תיאטרון, אמנות פלסטית, מחול, מוזיקה ועיצוב אופנה. מנכ"לית בית הספר, גב' גלית גרנות, הציגה לסטודנטיות הגרמניות את החזון הייחודי של בית הספר ואת המקום המיוחד שהוא תופס בפסיפס הרב תרבותי החיפאי. בחטיבת הביניים כופתאן חלבי נפגשו הסטודנטיות עם תלמידי בית הספר העוסקים בלמידת האנגלית בדרכים יצירתיות ונחשפו לתכנית הניהולית שקידמה את ההישגים הלימודיים של בית הספר. בשיחות עם המורים והתלמידים עלו הממדים הרב תרבותיים השונים והאתגרים בפני החינוך במגזר הדרוזי בישראלי. במרכז החינוך ליאו בק נפגשו הסטודנטיות עם מנהלת החטיבה העליונה, צוות המורים ומנהלת מערך הכיתות התקשורתיות מירב דרור שהציגה את העשייה המגוונת בתחום זה. שיאו של הביקור היה פאנל תלמידים מהכיתות התקשורתיות ששוחחו על השילוב שלהם בבית הספר, על תכנית הלימודים הייחודית וכל זאת באנגלית רהוטה ובהומור יוצא דופן. הסטודנטיות הגרמניות נפעמו מהביקורים והפרופסורים שליוו אותם ציינו את העשייה הרבה. את סיורי השדה ארגנה ד"ר נאוה בר.
במהלך הביקור התארחו הסטודנטיות במגמה לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ובמהלכו שמעו הרצאות מפי הסטודנטיות לתואר שני חן מילר, לינה סלימאן-חלילה, ערין אבו סאלח, רבעאה חאטר ורותם ספרים. במהלך היום התקיימו פעילויות נוספות בין הסטודנטיות משתי המדינות. בסיומו של הביקור נארח מעגל משוב שבו ציינו הסטודנטיות הגרמניות והפרופסורים שליוו אותם את הלמידה המעמיקה שקיימו גם במהלך הביקורים שלהם בצפון הארץ. שבוע הסמינר שהחל בביקור בתל אביב כלל גם סיורים בראש הנקרה, בעכו, בעיר חיפה, בירושלים ובים המלח.
שיתוף הפעולה בין המגמה לפיתוח מערכות חינוך ואוניברסיטת וורצבורג צפוי להתרחב במהלך השנה הקרובה.

לצפייה בתמונות מהסמינר ומהביקור לחץ כאן (חלון חדש)

גלית נגריהחוג לחינוך מתמטי מברך את תלמידת המחקר גלית נגרי-חדיף (בהנחיית פרופ' מיכל ירושלמי) על זכייתה בפרס מאמר מצטיין לחוקר צעיר בכנס Mathematics Education in the Digital Age. הכנס התקיים בספטמבר 2018 בקופנהגן, דנמרק.

גלית זכתה בפרס על המאמר Symbolic sketching: A challenge for online assessment in an interactive multiple - representation environment

רחל סגינרהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ' רחל סגינר, פרופ' אמריטה מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם ודיקנית לשעבר של הפקולטה, לרגל קבלת תואר ד"ר לשם כבוד מהאוניברסיטה הקתולית בפרו.

רחל תרמה מבחינה מדעית לפיתוח מושג אוריינטציית עתיד תוך התייחסות לרלוונטיות הקוגניטיבית/מוטיבציונית שלו בהסבר הפסיכולוגי של ההתנהגות האנושית.

בזכות תרומתה המדעית הייחודית הוענק לרחל תואר זה.

סמליל זכייההפקולטה לחינוך מברכת את חברי הסגל לרגל זכיתם:

  • פרופ' מיכל ירושלמי, החוג לחינוך מתמטי: ״הערכה מעצבת דיגיטלית של חשיבה מתמטית : חקר השפעה של משוב אישי מקוון״

  • פרופ' רוזה לייקין, החוג לחינוך מתמטי: ״ניתוח מומחיות המורים הקשורה לדירוג אתגר מתמטי בכיתות מתמטיות הלומדות מתימטיקה ברמה של 5 יח"ל״

  • ד"ר שרונה ט. לוי, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, החוג לייעוץ והתפתחות האדם: ״חומר רב תנועה: למידת מדעים דרך בניית מודלים חישוביים של מערכות מורכבות״ וזכייה בפרס פרידנברג על ההצעה המצויינת בתחום החינוך

  • ד"ר עמית ישר, החוג לחינוך מיוחד: ״חקירה של קשב חזותי ולמידה תפיסתית באפקט ה'התקהלות' בתפיסה חזותית״

  • ד"ר ענת פריאור, החוג ללקויות למידה, בשיתוף עם ד"ר תמר דגני מהחוג להפרעות בתקשורת: ״ואחד(1), שתיים(2) ,ת'רי(3): השפעות בין שפתיות ותפקודים ניהוליים בעיבוד שפה שלישית״

ישר כח על הישג מרשים זה

כן יירבו!
ד״ר עמית ישרהחוג לחינוך מיוחד והפקולטה לחינוך מברכים את ד״ר עמית ישר על זכייתו במענק מחקר מקרן ה-ISF על הצעת מחקרו "חקירה של קשב חזותי ולמידה תפיסתית באפקט ה׳התקהלות׳ בתפיסה חזותית".

כריכת הספרבספר ייחודי זה מומחים שהינם קלינאים וחוקרי פסיכותרפיה בוחניםDeveloping the Therapeutic Relationship cover איך הטכניקה הטיפולית והיחסים הטיפוליים הינם ארוגים זה בזה. מתוך מגוון "עדשות" תיאורטיות ומחקריות ובהתייחס למודלים שונים של פסיכותרפיה הכוללים פסיכותרפיה פסיכודינמית, פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית ((CBT, פסיכותרפיה ממוקדת רגש (EFT), וטיפול משפחתי קצר-מועד, כותבי הפרקים בספר דנים בגורמים שמשפיעים על תוצאות הטיפול. המקרים הקליניים המרתקים מספק תיאורים חיים של התהליכים, המדגימים איך פסיכותרפיסטים מצליחים לפתח את היחסים הטיפוליים ולקבל החלטות קריטיות רגע-לרגע במהלך פסיכותרפיה.

התפתחות היחסים התרפויטיים: אינטגרציה של חקר מקרים, מחקר ופרקטיקה. עורכות: אוריה תשבי והדס ויסמן (הוצאת APA, 2008).

לצפייה בפלאייר הפרסומי של הספר לחץ כאן (חלון חדש)

Developing the Therapeutic Relationship: Integrating Case Studies, Research, and Practice
Edited by Orya Tishby and Hadas Wiseman
APA books, Washington, DC, 2018, 360 pages.

 

 

In this unique book, master clinicians and psychotherapy researchers examine how technique and the therapeutic relationship are inseparably intertwined. Using a variety of theoretical and research “lenses” and drawing on various models of psychotherapy including psychodynamic therapy, cognitive–behavioral therapy, emotion focused therapy, and brief family therapy, the contributors discuss the factors affecting client outcomes. Engaging case studies bring these processes to life by demonstrating how successful therapists negotiate the relationship and make key moment to moment decisions.


In blending research findings with clinical observation, this volume describes and vividly illustrates what both clinicians and researchers need to know about the therapy relationship. It documents what one needs to know in understanding how therapy works, regardless of one’s orientation.
Marvin R. Goldfried PhD, Distinguished Professor of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY

All roads lead to the therapeutic alliance, and Tishby and Wiseman’s masterly compendium of clinical cases shows us the many ways of getting there. Infused with a spirit of methodologic pluralism and an urge to “pull apart the fabric” of the therapeutic relationship to understand its patterns, these cases bring clinicians, educators, and researchers deeply into the nuances and complexity of that unique connection and demonstrate the clarity and sensitivity needed to find attunement and empathy.
Richard F. Summers, MD, Clinical Professor of Psychiatry, Senior Residency Advisor, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia

In this important book, Tishby and Wiseman have gathered influential figures from diverse theoretical orientations to identify the research base of the psychotherapy relationship on treatment process and outcome. What makes this book unique is its emphasis on the immediacy of the therapeutic encounter to illustrate how specific therapist responses to specific client statements are grounded in research. This is essential reading for teachers, supervisors, and students of psychotherapy but also for veteran psychotherapists who will experience validation for what they are already doing, learn new ways to develop and enhance relationships with their clients, and appreciate the contribution of recent psychotherapy research to their daily work.
Abraham W. Wolf, PhD, Professor Emeritus of Psychology in Psychiatry, Case Western Reserve University, Cleveland, OH

This compelling volume brings us clinically rich chapters by distinguished clinician–researchers, offering fresh and useful perspectives on our work with the psychotherapy relationship. A fascinating report from the cutting edge of our profession and a unique and practical resource for clinicians and researchers at all levels, from trainees to senior practitioners.
Robert L. Hatcher, PhD, Director, Wellness Center, Graduate Center–City University of New York, New York

 

ד״ר אריה קיזלברכות חמות לד"ר אריה קיזל, ראש המגמה לפיתוח מערכות חינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה על כך שהקרן הקנדית  Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) אישרה את הצעת הפרויקט והמחקר שלו יחד עם שותפים בקנדה, בגרמניה ובהולנד.
הקרן תממן את הפרויקט שיעסוק במחקר של שימוש ברומנים גרפיים אודות השואה ככלי להוראה דיאלוגית של השואה. הפרויקט יכלול בשלב הראשון סדנת מחקר במחנה הריכוז לנשים ראוונסברוק (RAVENSBRÜCK) שבגרמניה שבה ישתתפו סטודנטים מכל המדינות המשתתפות בפרויקט המחקר ובהם סטודנטים לתואר שני מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה.
הפרויקט יתרכז באפשרות קיום קהילות חקר פילוסופיות עם לומדים תוך שימוש ברומנים גרפיים ובין היתר ישתתפו בו גם המחברים של הרומנים הגרפיים. בשלבים הבאים יתרחב הפרויקט לכלל מחקר אודות התפיסות של סטודנטים להוראה ושל מורים בשדה, כמו גם של תלמידים בבתי ספר תיכוניים, סביב נושא השימוש ברומנים גרפיים בשיעורים הנוגעים לנושא השואה ומלחמת העולם השנייה.

מיכל דבירברכות למיכל דביר, תלמידת מחקר במגמה לטכנולוגיות בחינוך, בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בהנחייתם המשותפת של פרופ' דני בן-צבי וד"ר יותם הוד. מיכל נבחרה לתוכנית היוקרתית עמיתי עזריאלי לשנים 2018-2021. תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל. התוכנית בוחרת את סטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל, ומעניקה להם תמיכה כלכלית נדיבה, שמטרתה לאפשר להם לפתח את מחקרם בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומם. הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.


מיכל מספרת על מחקרה: חשיבה עם מודלים ומידול סטטיסטיים

בעוד שתחום הסטטיסטיקה נתפס פעמים רבות כתחום דעת טכני, מתמטי, מורכב, השמור למעטים, עידן המידע הנוכחי מחייב את אזרחי המחר לפתח מגוון רחב של כישורים סטטיסטיים, כגון הערכה ביקורתית של ייצוגים ויזואליים וקבלת החלטות מבוססות נתונים בתנאים של אי-וודאות. כל אילו ניתנים לפיתוח גם ללא שימוש בפרוצדורות או חישובים פורמליים. מחקר הדוקטורט שלי מצטרף למאמץ הגלובלי הנעשה בשנים האחרונות בתחום החינוך הסטטיסטי, שמטרתו פיתוח סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה ופדגוגיות חדשניות, שיענו על אתגר זה, כחלק מפרויקט קישורים – פרויקט עיצוב ומחקר ארוך טווח בהנהגתו של פרופ' דני בן-צבי (החל מ- 2005), שמטרתו פיתוח חשיבה סטטיסטית של לומדים צעירים. המחקר שלי מתמקד בהיבט מרכזי של חשיבה סטטיסטית בלתי פורמלית: חשיבה עם מודלים ומידול סטטיסטיים. על אף מרכזיותו, הבנה מעמיקה יותר של מאפייני חשיבה עם מודלים ומידול סטטיסטיים היא חיונית, על מנת שניתן יהיה לרתום את מלוא הפוטנציאל הפדגוגי שגלום בה. בפרט, מחקרי מציע מסגרת תיאורטית המתרגמת את תהליך המידול הסטטיסטי הסבוך לשלושה תתי תהליכי מידול נפרדים, אם כי לא בלתי תלויים: תהליך פיתוחו ושיפורו של מודל המייצג השערה, מודל המייצג נתונים, ומודל שמייצג את אופן ההשוואה ביניהם. מבין השלושה, אני מצביעה במיוחד על חשיבותה של פעולת ההשוואה ומתעניינת בתפקיד החיוני של פעולה זו. טענתי היא שפעולת ההשוואה מתפקדת כזרז ללמידה ולחשיבה, ומעודדת המשך שיפור ועידון של שני סוגי המודלים האחרים.כמה מילים על עצמי

אני בעלת תואר ראשון במתמטיקה מהטכניון, ותואר שני בחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה (בהצטיינות יתרה, בהנחיית פרופ' דני בן-צבי). במקביל ללימודי עבדתי כמורה, במגוון מסגרות – בעיקר כמורה לפסיכומטרי ביואל גבע וכמתרגלת בטכניון. במסגרת עבודתי נחשפתי לקשיים, שחווים לומדים מבוגרים, שהחלו כבר בגיל צעיר הרבה יותר ולא טופלו היטב. חשיפה למחקרים הרותמים פדגוגיות חדשניות של למידה פעילה, שימת הלומד במרכז, מתן מקום לביטוי אישי והצמחת רעיונות, עודדה אותי להאמין כי הבסיס לפתרון הוא פיתוח סביבות למידה מתאימות ויישומן כבר בכיתות המקודמות. בפרט, העשייה המחקרית של פרויקט קישורים השתלבה היטב עם האני מאמין שהתחלתי לפתח, ובזכות צוות המחקר, שאני זוכה לעבוד איתו, מתאפשר לי כל יום מחדש להמשיך ולפתח את רעיונותיי. מטרתי היא להמשיך בעשייה המחקרית ולשלב בה המשך הוראה של אוכלוסיות מגוונות, ובפרט מורים, על מנת לפתח תובנות תיאורטיות ולהתנסות ביישומן.

ד״ר אריה קיזלראש המגמה לפיתוח מערכות חינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד׳׳ר אריה קיזל, המשמש גם כנשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים פירסם ביום שישי, 22 ביוני 2018, מאמר נרחב במוסף "הארץ" על היעדרה של פילוסופיה לילדים ממערכת החינוך הישראלית. במאמר מנתח ד"ר קיזל את ה"פדגוגיה של פחד" המנהלת את המערכת ואשר לדבריו מונעת, כבר שנים רבות, הכנסתן של תוכניות לעידוד חשיבה ביקורתית ויצירתית של ילדים וילדות צעירים/ות כפי שמקובל ביותר מ-60 מדינות בעולם כבר יותר מחצי מאה.


לקריאת המאמר באתר "הארץ" (בחלון חדש)
לקריאת המאמר בבלוג של ד"ר קיזל (בחלון חדש)
לאתר הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים באוניברסיטת חיפה (בחלון חדש)

העיר לונדון עם סמליל הכנסאנו שמחים לברך את חברי וחברות  הסגל, הסטודנטים והסטודנטיות והבוגרות של המגמה לטכנולוגיות בחינוך, החוג להוראה, למידה על ההשתתפות הפעילה בכנס מדעי הלמידה הבינלאומי - 3th International Conference of the Learning Sciences (ICLS).

הכנס יתקיים ב 23-27 ליוני, 2018 בלונדון.

אנחנו מאחלים הצלחה רבה למציגים, למציגות ולשותפיהם:
פרופ' דני בן-צבי, ד"ר שרית ברזלי, מיכל דביר,  ד"ר אילנה דובובי, ד"ר יותם הוד, אסנת זוהר, חוה בן-חורין, ד"ר שרונה ט. לוי, ד"ר שירי מור-הגני, ד"ר עדי קידרון, פרופ' יעל קלי וד"ר אורנית שגיא


Mor-Hagani, S. & Barzilai, S. (2018). Reflecting on Epistemic Ideals and Processes: Designing Opportunities for Teachers’ Epistemic Growth. Paper to be presented at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Duncan, R. G., Chinn, C. A., & Barzilai, S. (2018). Problematizing and expanding our conceptualization of evidence in science instruction. Paper to be presented at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Chinn, C. A., Duncan, R. G., Barzilai, S. & Rinehart, R. (2018). Analyzing Epistemic Growth: Applying the AIR Model to Promote and Analyze Epistemic Cognition. Full day workshop at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Hod, Y., Ben-Zvi, & Dvir, M. (2018). Interconnecting Knowledge, Experience, and Self in Humanistic Knowledge Building Communities. Paper to be presented at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Hod, Y., Yuan, G., Zhou, H., & Zhang, J. (2018). Taking on the Challenges of Learning in the Digital Age:

Grade 5 Students’ Mindsets and Strategies in Knowledge Building Communities. Paper to be presented at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Anderson, E., Gupta, A., Philip, T., Markauskaite, L., Kali, Y., Goodyear, P., Hjorth, A., & Levrini, O. (2018). Knowledge Analysis Outside the STEM Classroom. Symposium at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Kidron, A., Eylon, B-S., Gerard, L., Toutkoushian, E., Ryoo, K., Bedell, K., Swearingen, A., Clark, D., Virk, S., Barnes, J., Adams, D., Ben-Horin, H., Kali, Y., Tal, T., Sagy, O., Acosta, A., Slotta, J., Matuk, C.,  Hovey, C.,  Hurwich, T., Sarmiento, J. P., Chiu, J., Bywater, P., Hong, J., Osborne, J., Laurillard, D. (2018). Knowledge Integration in the Digital Age: Trajectories, Opportunities and Future Directions. Symposium at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2018). The ELI-Chem Simulation: Grasping Chemical Bonding by the Hands. In D. Abrahamson (chair), Moving Forward: In Search of Synergy Across Diverse Views on the Role of Physical Movement in Design for STEM Education. In Rethinking learning in the digital age: Making the Learning Sciences count: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018. London: International Society of the Learning Sciences.

Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2018). Making Energy Easy: Interacting with the Forces Underlying Chemical Bonding Using ELI-Chem Simulation. Poster to be presented at the 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS), London, UK.

Dubovi, I., Levy, S.T., Levy, M., Zuckerman-Levin, N., & Dagan, E. (2018). “But we don’t have Beta-cells”: Agent-based models to support Health Education. In Rethinking learning in the digital age: Making the Learning Sciences count: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018. London: International Society of the Learning Sciences.

הרצאה ביום הפתוחביום רביעי שעבר התקיים במרחב הלמידה העתידי (FLS) בפקולטה לחינוך היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך (בחלון חדש), ובמהלכו סטודנטים וחברי סגל השתתפו בפעילויות מגוונות: פעילות בתחנות שהוכנו על ידי הסטודנטים, הצגות ודיונים בתהליכים ובתוצרים של הלמידה במגמה, הצגה של שולחן החול הממוקם במרחב הלמידה העתידי, ועוד. באירועים השונים נכחו סטודנטים, אנשי סגל ומועמדים ללימודים במגמה. במסגרת האירוע התקיימו שני טקסים חגיגיים של חלוקת מלגות לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים במגמה - טקס חלוקת מלגת יעקב דון ז"ל, בו חולקו מלגות לפרויקט גמר מצטיין וכן תעודת ציון לשבח לפרויקט מצטיין נוסף, וטקס חלוקת מלגות קרן סילבר, ובו חולקו מלגות לעשרה תלמידי מחקר מצטיינים לתואר שני ושלישי.

לצפייה בתמונות מהיום הפתוח לחץ כאן (בחלון חדש)

הצות בסיור
צוות המחקר בנושא למידת מורים חדשים (מענק הקרן הלאומית למדעים 1049), יצא לסיור בבית הספר "אל-ראזי" בטמרה. בית ספר שזכה בפרס משרד החינוך לקליטה מיטבית של מורים חדשים. בבית הספר זכה צוות המחקר להדרכה ממנהלת ביה"ס, גב' סמאח עואד, דוקטורנטית בחוג ללמידה הוראה והדרכה. סמאח, מנהלת מצטיינת, הסבירה על בניית צוות המורים וקליטת מורים חדשים בבית הספר. בית הספר הממוקם באחת השכונות החלשות בטמרה, מתמודד בהצלחה עם אתגרים חברתיים וכלכליים עמוקים. הוא הפך לחממה חברתית לתלמידים והורים ומהווה דוגמא עבור כל מערכת החינוך (לכתבה על ביה"ס, ולסרטון אודותיו). רשמי הסיור נשארו איתנו והדגימו כיצד אשת חינוך נחושה עשויה לבצע שינוי עמוק ורב-השלכות לא רק בביה"ס אלא גם בסביבתו. תמונה מהסיור1
תמונה מהסיור2
Menu