גישת המערכות המורכבות ) complex systems ( התפתחה במיוחד בשני העשורים האחרונים. גישה זו מזמנת המשגה חדשה ולעתים מפתיעה של תחומי תוכן מגוונים כמו תנועת ציפורים בלהקה והדבקה במצבי-רוח ברשתות האינטרנט. בהרצאה אטען כי לגישת המערכות המורכבות תרומה ייחודית ללמידה של מערכות, הן בהצעה של המשגות חדשות לתחומי תוכן והן בהצעת כלים ומעטפת פדגוגית לסביבות למידה מבוססות-מודלים. שתיהן יחדיו – דרכים חדשות להבין ולהסביר מושגים שונים וסביבות למידה התומכות בהבנה זו – הופכות ידע מערכתי ללמיד ) learnable ( הרבה יותר.
בהרצאה אתאר מסגרת מושגית המלווה את העיצוב והמחקר, מסגרת המבוססת על העמקה של- וגישור בין ידע פיזי-הקשרי, ידע סימבולי וידע מושגי )מבוססת על Johnstone, 1993 (. מסגרת זו מאפשרת בירור של יתרונות וחסרונות של היבטים ספציפיים של למידה על מערכות מורכבות, ומדריכה עיצוב של סביבות למידה חדשות.
אציג מספר סביבות למידה שעוצבו בקבוצת המחקר שלי ומחקרים שנעשו בסביבות אלה. המחקרים מספקים תובנות חדשות לגבי הבנה ולמידה על מערכות מורכבות במגוון תחומי תוכן )למשל, כימיה וחינוך גופני(, בקרב אוכלוסיות מגוונות )למשל, פיצוי חושי לתלמידים עם עיוורון(. אסביר כיצד מכלול מחקרים אלה מתווה כיווני פיתוח של סביבות למידה בעלות עוצמה.

ד"ר שרונה ט. לוי היא מרצה בכירה, ממציאה וחוקרת בחוג ללמידה הוראה והדרכה ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תחום העניין המרכזי של ד"ר לוי הוא הבנה ולמידה של מערכות מורכבות דרך עיצוב סביבות למידה חדשניות שמתמקדות במערכות מורכבות בנושאים שונים )מדעים, הנדסה, ספורט, סיעוד(, המיועדות לאוכלוסיות מגוונות )תלמידים, אנשים עם מוגבלויות וכד'( בגילאים שונים ) מהגן ועד החינוך הגבוה(.

פרופ' שיזף רפאלי הוא פרופסור בפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה. הוא כיהן כראש ביה"ס לניהול באוניברסיטה, עומד בראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט ומוביל את מיזם משחקי המנהלים באוניברסיטת חיפה. פרופ' רפאלי הוא מחלוצי האינטרנט בישראל, חוקר ומרצה בתחום תרבות האינטרנט ותקשורת מתווכת מחשב.
התרומות המדעיות העיקריות שלו עוסקות בשאלות של אינטראקטיביות, חקר רשתות, ערך המידע, שיתוף במידע והיצף מידע, ריבוי משימות, שימושי מערכות מידע לפרטים וארגונים, ותרבות האינטרנט. פרופ' רפאלי עסק רבות בשאלות של אתיקה במחשבים ורשתות, ובבנייה של מערכות למידה מקוונת ומשחקים ממוחשבים.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu