תוכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג למתמטיקה (http://math.haifa.ac.il). היא יכולה להילמד בשני מסלולים: מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית - תזה) ומסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית). המסיימים יהיו מוסמכי שתי פקולטות: הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה לחינוך, ויהיו זכאים לתואר M.Sc.

מבנה הלימודים :

מתמטיקה וחינוך (מו"ח)

 

מסלול א'

מסלול ב'

שנה א'

חובה

1 מחקר כמותי וסטטיסטי למ"א

1 קורס אינטגרטיבי בחינוך מתמטי

בחירה

1 מחקר בחינוך מתמטי (1)

2 מתמטיקה (1)

 

1 עיון מתמטי (3)

סה"כ שנה א'

5 קורסים (20 שש"ס)

6 קורסים (24 שש"ס)

שנה ב'

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי (2)

3 מתמטיקה (1)

4 מתמטיקה (1)

סה"כ שנה ב'

5 קורסים (20 שש"ס)

6 קורסים (24 שש"ס)

סה"כ קורסים

10 קורסים (5 ח"מ + 5 במתמטיקה)
40 שש"ס

12 קורסים (6 ח"מ + 6 במתמטיקה)
48 שש"ס

         

 

הערות לטבלה

(1) קורסים בחינוך המתמטי יבחרו מתוך הרשימה המופיעה בטבלת תכנית הלימודים (ראה בהמשך), בהתאם לתכנית הלימודים שתקבע בשנת הלימודים ובייעוץ עם המנחה או ראש החוג.

(2) קורסים בחוג למתמטיקה

(3) כל סטודנט חייב ללמוד קורס אחד מהמקבץ "עיון מתמטי".

 


חובות

העבודות הסמינריוניות:

עבודות סמינריוניות בתוכנית מתמטיקה וחינוך (מו"ח)

מסלול א '

מסלול ב '

· עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך מתמטי

· סמינר מתקדם בחוג למתמטיקה

שתי עבודות סמינריוניות:

· עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך מתמטי

· עבודה סמינריונית אחת או סמינר מתקדם בחוג למתמטיקה

סיום הלימודים בתכנית:

סיום לימודים בתוכנית מתמטיקה וחינוך (מו"ח)

מסלול א '

מסלול ב '

תזה שתיכתב בחוג לחינוך מתמטי, או בחוג למתמטיקה, לפי בחירת הסטודנט

בחינה בחוג לחינוך מתמטי ובחוג למתמטיקה

הציון הסופי:

הציון ניתן עבור:

מתמטיקה וחינוך (מו"ח)

מסלול א'

מסלול ב'

תיזה

40%

 

עבודות סמינריוניות

30%

35%

בחינת גמר

 

35%

קורסים

30%

30%

 

 

 

במידה והתזה תיכתב בחוג למתמטיקה:

 

 

עבודות סמינריוניות

50%

 

קורסים

50%

 

 

Menu