יו"ר ועדת ד"ר: פרופ' מארק לייקין

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.

א. תנאי קבלה: בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחינוך מיוחד תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של 86 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני (תזה). לא ניתן להתקבל ללימודי דוקטורט ללא עבודת גמר מחקרית (תזה) במסגרת לימודי תואר שני. על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל, או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.

ב. במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות: אחד חובה בשנה הראשונה ללימודיו: המשגה ופיתוח במחקר חינוכי״ והשאר מתוך הקורסים המומלצים לדוקטורנטים ומתוך היצע הקורסים בתואר שני בחוג לחינוך מיוחד ובחוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת הדוקטורט.

ג. מנחה עבודת הד״ר והוועדה המלווה, במידה ומונתה, יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו והיקפה, והדבר טעון אישור ועדת הדוקטורט החוגית. על התלמיד להשתתף בקורסים, למלא את חובותיו על–פי דרישות כל קורס (כולל בחינה או עבודות). המנחה יוכל לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בסעיף ב', בהתאם לצורכי עבודת המחקר, באישור ועדת הד״ר ובלבד שלא תעלה על 16 שש״ס ולא יותר מ–4 קורסים.

ד. מומלץ כי תכנית הלימודים המאושרת על–ידי המנחה והוועדה (כולל לימודי השלמה) תושלם עד תום השנה הראשונה ללימודים.

ה. כל תכתובת של התלמיד עם ועדת הדוקטורט בעניינים אקדמיים חייבת להתבצע בידיעת המנחה ובאישורו בכתב.

ו. דרישות אקדמיות נוספות הינן בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים.


מבנה הלימודים

משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא ארבע שנים.


שלב מחקר א':
משך הלימודים לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך הלימודים יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה, להגיש לוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי לעיון ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

שלב מחקר ב': משך הלימודים לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים יידרש התלמיד להשלים את המחקר ואת כתיבת עבודת הדוקטורט.

*פרטים על הליכי ומועדי הרשמה ניתן למצוא במזכירות החוג

הנחיות להגשת מועמדות ללמודי תואר שלישי (קובץ PDF בחלון חדש)

תלמידים המבקשים להתקבל ללימודי התואר השלישי בחוג מתבקשים להירשם דרך אתר ההרשמה באתר באוניברסיטת חיפה ולהגיש למזכירות החוג את המסמכים הבאים: 

 1. שאלון מקוצר - PDF (קובץ PDF בחלון חדש) | WORD (קובץ WORD בחלון חדש) (יש להגיש מודפס)
 2. קורות חיים בעברית ואנגלית.
 3. מכתב בקשה אליו תצורף קדם-הצעת מחקר (קובץ PDF בחלון חדש) חתומה על ידי המנחה/ים בדף השער.
 4. טופס הסכמה של מנחה להדריך את העבודה (קובץ PDF בחלון חדש) (בקובץ WORD בחלון חדש). אין לפנות אל מנחה ללא בדיקה מוקדמת של תקינות המסמכים במזכירות תואר שלישי בזיקה לסעיפים 4,5,6 דלהלן.
 5. תעודות זכאות לתואר ראשון ולתואר שני, כולל גיליונות ציונים מטעם המוסד בו הוצאו (יש לוודא שהציון על עבודת התיזה מופיע בגיליון ציוני תואר שני).
 6. שלושה ממליצים מאנשי האקדמיה (לא כולל המנחה המיועד לדוקטורט- היכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט. יש לבקש מהמליצים לשלוח את ההמלצות ישירות למזכירות החוג ohakim@univ.haifa.ac.il. ההמלצה הינה המלצה פתוחה (לא על טופס).
 7. בנוסף לממליצים הנ"ל, מכתב המלצה ממנחה התיזה (עבודת הגמר לתואר שני).
 8. העתק אחד מעבודת הגמר וממאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית.
 9. תקציר נושא המחקר באנגלית - פסקה קצרה.
 10. אישור על הרשמה לתואר שלישי לחוג לחינוך מיוחד(דרך מדור הרשמה או באתר אוניברסיטת חיפה)
 11. את כל החומר יש להגיש בעותק אחד - חתומים על-ידי מנחה הדוקטורט המיועד.

ניתן להוריד טפסים מאתר החוג לחינוך מיוחד

 
חשוב:

הדיון בקבלת מועמדים חדשים נערך פעמיים בשנה, לקראת סמסטר א' ולקראת סמסטר ב'. לפיכך יש להגיש את כל חומר המועמדות עד ליום 1 ביוני (לקבלה לסמסטר א') או עד ליום 1 בדצמבר (לקבלה לסמסטר ב'). ועדת הקבלה לא תדון בחומר שהוגש באיחור!

את כל החומר (חוץ מאשר עותק התיזה) יש להגיש בעותק אחד כשהם חתומים על-ידי מנחה הדוקטורט המיועד.

לרשימת תחומי התמחות של המרצים לתואר שלישי בחוג לחינוך מיוחד (קובץ PDF בחלון חדש)

 

לצפייה בשנתון שנה"ל תשע"ט - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תש״פ - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״א - לחץ כאן (בחלון חדש)


לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג לחינוך מיוחד

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu